Privacyverklaring

vergadering van gelovigen.info

We gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Hoe wij dat doen, leest u in deze privacyverklaring.

Vergaderingvangelovigen.info, in rechte SyS-F, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

vergaderingvangelovigen.info is geen rechtspersoon. Deze site en dit platform vallen onder het beheer van SyS-F.

De privacyverklaring (incl. contactgegevens) van SyS-F is hier na te lezen. Onderstaande bepalingen vormen een aanvulling op de privacyverklaring van SyS-F, specifiek voor deze website.

De redactie van vergaderingvangelovigen.info is te bereiken via info@vergaderingvangelovigen.info.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vergaderingvangelovigen.info verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam (Personalia)
- Geslacht (Personalia)
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Website en social media adres 
- Vergaderinggegevens
- Foto('s)
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch
- Social media accountnaam en -gegevens (verkregen door gebruik te maken van onze social media accounts)
- IP-adres
- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vergaderingvangelovigen.info, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vergaderingvangelovigen.info verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
- U de mogelijkheid te bieden vermeld te worden op de website.
- Om goederen en diensten bij u af te leveren.
- Verzenden van onze nieuwsbrief.

Geautomatiseerde besluitvorming

Vergaderingvangelovigen.info neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van vergaderingvangelovigen.info) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vergaderingvangelovigen.info bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie zendingswerker
Personalia > tot einde vermelding op de website
Adresgegevens >tot einde vermelding op de website
Telefoonnummer > tot einde vermelding op de website
E-mailadres > tot einde vermelding op de website
Website en social media adres > tot einde vermelding op de website
Foto('s) > tot einde vermelding op de website
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch > tot einde vermelding op de website

Categorie contactpersoon
Personalia > tot einde vermelding op de website
Adresgegevens > tot einde vermelding op de website
Telefoonnummer > tot einde vermelding op de website
E-mailadres > tot einde vermelding op de website
Vergaderinggegevens > tot einde vermelding op de website

Categorie respondent (via online formulieren)
Personalia > tot maximaal 2 jaar
E-mailadres > tot maximaal 2 jaar
Telefoonnummer > tot maximaal 2 jaar
Vergaderinggegevens > tot maximaal 2 jaar
IP-adres > tot maximaal 2 jaar
Internetbrowser en apparaat type > tot maximaal 2 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Vergaderingvangelovigen.info verstrekt geen gegevens aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vergaderingvangelovigen.info gebruikt alleen analytische cookies voor de formulieren (123formbuilder.com) die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Social media
Deze privacyverklaring is ook van toepassing op onze social media accounts. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met uw privacy omgaan:
- Facebook
- Twitter

YouTube
We embedden YouTube video's op onze website. YouTube (Google) plaatst cookies om te zien welke video's u bekijkt. Google plaatst ook cookies die ervoor zorgen dat voor u relevantere advertenties worden weergegeven. Informatie over het gebruik van cookies door Google vindt u hier.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door vergaderingvangelovigen.info en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vergaderingvangelovigen.info.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Vergaderingvangelovigen.info wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vergaderingvangelovigen.info neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@vergaderingvangelovigen.info.